Information om batteriet

Anmärkningar om bortskaffande av batterier

I samband med försäljning av batterier eller leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande:

Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att lämna tillbaka använda batterier. Du kan kostnadsfritt returnera begagnade batterier som vi lagerhåller eller har lagerhållit som nya batterier till vårt leveranslager (leveransadress). De symboler som visas på batterierna har följande innebörd:

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att batteriet inte får läggas i hushållsavfallet.

Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly.
Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 massprocent kadmium
Hg = batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Särskilda egenskaper i samband med försäljning av startbatterier

I samband med försäljningen av fordonsbatterier är vi, i den mån du är slutkonsument, enligt § 10 BattG skyldiga att ta ut en pant på 7,50 euro inklusive moms per fordonsbatteri om du inte lämnar tillbaka ett gammalt fordonsbatteri i samband med köpet av ett nytt fordonsbatteri. Depositionen ingår inte i inköpspriset och visas bredvid det slutliga priset på varan.

Om du returnerar ett begagnat bilbatteri till oss som vi har eller har haft i vårt sortiment som ett nytt batteri i enlighet med § 9 BattG, är vi skyldiga att inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna ta tillbaka det kostnadsfritt och återbetala pantbeloppet.

Om vi har utfärdat en pantmärke i enlighet med § 10.1 tredje meningen BattG, är återbetalningen av pantbeloppet vid återlämnande av det gamla fordonsbatteriet beroende av att pantmärket återlämnas.

Returplatsen är den adress som anges i trycket.

Det är inte tillåtet att skicka tillbaka det använda batteriet per post på grund av förordningen om farliga varor.

Alternativt kan begagnade fordonsbatterier också lämnas in gratis på återvinningscentraler. De offentliga återvinningscentralerna återbetalar inte den pant som vi tar ut.

återvinningscentraler. Du kan dock få ett kvitto för återlämnande av det begagnade bilbatteriet på pantmärket. Vi kommer att återlämna batteripengarna till dig mot uppvisande av det kvitterade kvittot.

Observera ovanstående information.